Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα   RSS     Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ενότητα 9η - μέρος Β΄: Δημώδης Λογοτεχνία 14ου - 15ου αι. (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικό πλαίσιο, Ππνευματική ζωή, Χρονολόγηση φαινομένων, Πειραματισμοί με τη δημώδη, Πτωχοπροδρομικά, Μεσαιωνική ελληνική β) Χρονικό του Μορέως, Ασσίζες
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:41:32 117
[Play] Ενότητα 11η - μέρος B΄: Αντιδράσεις κατά του Κοραή (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικό πλαίσιο, Γλωσσική κατάσταση, Απαρχές γλωσσικής διαμάχης, Διαφωτισμός και γλωσσικό, Κυριότερες τάσεις, Γραμματικό σύστημα Κοραή β) Αρχαϊστές, Συντηρητικοί, Οπαδοί της Δημώδους, Διονύσιος Σολωμός, Ο βραχύς 19ος αι. της καθαρεύουσας, Επόμενες φάσεις γλωσσικού
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:26:18 131
[Play] Ενότητα 10η - μέρος B΄: Κείμενα με αυξημένο ειδικό βάρος (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικά γεγονότα, Γραμματικοποίηση ευρωπαϊκών γλωσσών, Δημώδη κείμενα β) Γραμματική, Μη ελληνόγραφα κείμενα, Μελέτη της γλώσσας, Γλωσσικά φαινόμενα σε εξέλιξη
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:40:06 133
[Play] Ενότητα 9η - μέρος Α΄: Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικό πλαίσιο, Ππνευματική ζωή, Χρονολόγηση φαινομένων, Πειραματισμοί με τη δημώδη, Πτωχοπροδρομικά, Μεσαιωνική ελληνική β) Χρονικό του Μορέως, Ασσίζες
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:45:00 140
[Play] Ενότητα 8η - μέρος Α΄: Προβλήματα Περιοδολόγησης (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Προβλήματα περιοδολόγησης, Όψιμη κοινή, Ιστορικά γεγονότα, Διάσταση Ανατολής-Δύσης, Ελληνική και λοιπές γλώσσες, Κείμενα, Επαφές με συριακή και αραβική. β) Σκοτεινοί χρόνοι, Ιστορικό πλαίσιο, Σύστημα γραφής, διάδοση κυριλλικού αλφαβήτου, Πηγές, Δάνεια από τα λατινικά και τα σλαβικά, Εξελίξεις στην ομιλουμένη,
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:42:36 149

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικά γεγονότα, Γραμματικοποίηση ευρωπαϊκών γλωσσών, Δημώδη κείμενα β) Γραμματική, Μη ελληνόγραφα κείμενα, Μελέτη της γλώσσας, Γλωσσικά φαινόμενα σε εξέλιξη
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:51:23 149
[Play] Ενότητα 8η - μέρος B΄: Βυζαντινή Περίοδος (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Προβλήματα περιοδολόγησης, Όψιμη κοινή, Ιστορικά γεγονότα, Διάσταση Ανατολής-Δύσης, Ελληνική και λοιπές γλώσσες, Κείμενα, Επαφές με συριακή και αραβική. β) Σκοτεινοί χρόνοι, Ιστορικό πλαίσιο, Σύστημα γραφής, διάδοση κυριλλικού αλφαβήτου, Πηγές, Δάνεια από τα λατινικά και τα σλαβικά, Εξελίξεις στην ομιλουμένη,
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:43:02 159
[Play] Ενότητα 7η - μέρος Β΄: Στην Εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Από την κλασική ελληνική στην ελληνιστική κοινή, Εξάπλωση της ελληνιστικής κοινής, Κοινή και σημιτικές γλώσσες, Ανατολιακές γλώσσες, Ελληνική και αιγυπτιακή. β) Ιστορικά γεγονότα, "Οικουμενισμός", Γλώσσα Ευαγγελίων, Διάδοση χριστιανισμού, Αττικισμός
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:26:22 168
[Play] Ενότητα 5η - μέρος Β΄: Η Εισαγωγή του Αλφάβητου (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικο πλαίσιο, Αρχαϊκή εποχή β) Η εισαγωγή του αλφαβήτου
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:37:48 185
[Play] Ενότητα 2η - μέρος Β΄: Μεθοδολογικά (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Το τι και το γιατί της γλωσσικής αλλαγής, Εσωτερικοί/Ενδογλωσσικοί λόγοι, Εξωτερικοί/εξωγλωσσικοί λόγοι, Στάσεις απέναντι στη γλωσσική αλλαγή β) Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:39:41 188
[Play] Ενότητα 7η - μέρος Α΄: Ελληνιστική Εποχή (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Από την κλασική ελληνική στην ελληνιστική κοινή, Εξάπλωση της ελληνιστικής κοινής, Κοινή και σημιτικές γλώσσες, Ανατολιακές γλώσσες, Ελληνική και αιγυπτιακή. β) Ιστορικά γεγονότα, "Οικουμενισμός", Γλώσσα Ευαγγελίων, Διάδοση χριστιανισμού, Αττικισμός
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:56:10 192
[Play] Ενότητα 6η - μέρος Β΄: Κλασική Εποχή (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιωνικό κείμενο και αλφάβητο (δυτικό και παριανό), Αττικό κείμενο και αλφάβητο, Ηλειακή διάλεκτος και αλφάβητο, Κορινθιακη διάλεκτος και αλφάβητο, Δωρική διάλεκτος και Θηραϊκό αλφάβητο, Αττικοϊωνική, Αρκαδοκυπριακή, Δυτικη ομάδα, Αιολική ομάδα. β) Ιστορικά γεγονότα, Αλφαβητισμός και προφορικά, Η κλασική ελληνική, Επαφές με άλλες γλώσσες,
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:43:13 196
[Play] Ενότητα 11η - μέρος A΄: Διαφωτισμός και Γλωσσικό Ζήτημα (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικό πλαίσιο, Γλωσσική κατάσταση, Απαρχές γλωσσικής διαμάχης, Διαφωτισμός και γλωσσικό, Κυριότερες τάσεις, Γραμματικό σύστημα Κοραή β) Αρχαϊστές, Συντηρητικοί, Οπαδοί της Δημώδους, Διονύσιος Σολωμός, Ο βραχύς 19ος αι. της καθαρεύουσας, Επόμενες φάσεις γλωσσικού
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:39:25 197
[Play] Ενότητα 5η - μέρος Α΄: Σκοτεινοί αιώνες - Ιστορικό πλαίσιο (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιστορικο πλαίσιο, Αρχαϊκή εποχή β) Η εισαγωγή του αλφαβήτου
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:46:54 217
[Play] Ενότητα 6η - μέρος Α΄: Αρχαική Εποχή (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Ιωνικό κείμενο και αλφάβητο (δυτικό και παριανό), Αττικό κείμενο και αλφάβητο, Ηλειακή διάλεκτος και αλφάβητο, Κορινθιακη διάλεκτος και αλφάβητο, Δωρική διάλεκτος και Θηραϊκό αλφάβητο, Αττικοϊωνική, Αρκαδοκυπριακή, Δυτικη ομάδα, Αιολική ομάδα. β) Ιστορικά γεγονότα, Αλφαβητισμός και προφορικά, Η κλασική ελληνική, Επαφές με άλλες γλώσσες,
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:23:38 220

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Όρια ιστορίας/προϊστορίας για την Ελληνική γλώσσα. Προελληνικές γλώσσες και προαλφαβικές γραφές, Σχέση γλώσσας-συστήματος γραφής. β) Γραμμική Β, Μυκηναϊκή Ελληνική και Πρωτοελληνική, Σύγκριση με πρωτοινδοευρωπαϊκή
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:31:41 222
[Play] Ενότητα 3η - μέρος Β΄: Η Ανακάλυψη της Ινδοευρωπαϊκής (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Γλωσσικές ομοιότητες, Συγκριτική γλωσσολογία, Συγκριτική γλωσσολογία και Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, Οικογένειες γλωσσών β) Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, Το πρόβλημα της αρχικής κοιτίδας
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:46:30 236

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Όρια ιστορίας/προϊστορίας για την Ελληνική γλώσσα. Προελληνικές γλώσσες και προαλφαβικές γραφές, Σχέση γλώσσας-συστήματος γραφής. β) Γραμμική Β, Μυκηναϊκή Ελληνική και Πρωτοελληνική, Σύγκριση με πρωτοινδοευρωπαϊκή
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:34:53 244
[Play] Ενότητα 1η - μέρος Β΄: Εισαγωγικές παρατηρήσεις (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Ferdinand de Saussure, Η γλωσσική αλλαγή ως δεδομένο, Βασικές αρχές, Οδηγός μαθήματος.
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:32:36 301
[Play] Ενότητα 2η - μέρος Α΄: Το Τι και το Γιατί της γλωσσικής αλλαγής (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

α) Το τι και το γιατί της γλωσσικής αλλαγής, Εσωτερικοί/Ενδογλωσσικοί λόγοι, Εξωτερικοί/εξωγλωσσικοί λόγοι, Στάσεις απέναντι στη γλωσσική αλλαγή β) Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας
Εξάμηνο: 3o 2015-10-27 00:51:36 325
Top